Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Filmy edukacyjne w wyszukiwarce ORE

wydrukuj artykuł

Cztery filmy edukacyjne, które powstały w ramach projektu „Poprzez praktykę do profesjonalizmu”, zostały opublikowane w zasobach wyszukiwarki produktów projektów konkursowych, prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.


- W ramach projektu stworzono filmy edukacyjne podejmujące problematykę z zakresu edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Autorki koncepcji zaproponowały i współrealizowały filmy, które pozwolą studentom na wspólne doświadczanie rzeczywistości pedagogicznej przedszkoli i szkół, dokonywanie analiz obserwowanych sytuacji oraz doświadczanie ich różnorodności – mówi dr Teresa Chmiel – koordynator merytoryczny projektu. Dzięki tym dokumentom studenci kierunków pedagogicznych będą mogli lepiej przygotować się do realizacji własnych praktyk zawodowych. – Idea stworzenia filmów edukacyjnych dla studentów powstała w wyniku analizy efektywności kształcenia praktycznego na studiach niestacjonarnych, a ich realizacja stanowi jedno z działań na rzecz podniesienia jakości kształcenia nauczycieli w Dolnośląskiej Szkole Wyższej – uzasadnia dr Chmiel.
Każdy z filmów poświęcony jest odrębnej tematyce. Film pierwszy w całości dotyczy pracy przedszkola, film drugi edukacji wczesnoszkolnej, w filmie trzecim ukazane  są  zagadnienia  dotyczące nauczania języka angielskiego dzieci w edukacji elementarnej, natomiast film czwarty poświęcony jest problematyce specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  - Ważne jest to, że sytuacje pokazane w filmach nie są wyreżyserowane, zarejestrowano jedynie rzeczywistość  przedszkoli i szkół. Z nauczycielami uzgadniane było jedynie typ zajęć, np. zabawa inspirowana przez nauczycielkę, wprowadzenie litery, praca z tekstem z podręcznika, realizacja nowych dla dzieci treści matematycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych złożonych, w tym - celowo  błędnie  skonstruowanych – tłumaczy kierowniczka projektu.

Z recenzji prof. DSW dra hab. Roberta Kwaśnicy:
„Recenzowany film w żadnym wypadku nie jest instruktażem, a w każdym razie – w zamyśle autorki nie miał być instruktażem. Autorka definiuje rolę filmu zupełnie inaczej – ma on być punktem wyjścia do refleksyjnej praktyki. Film edukacyjny – mówiąc nieco szerzej – ma stwarzać możliwość do namysłu (refleksji) nad własnym działaniem (praktyką), powinien zatem dostarczać w miarę różnorodnego materiału obrazującego rzeczywistość edukacyjną po to, by umożliwić studentom/nauczycielom refleksję nad tą rzeczywistością i możliwościami własnego działania. Szczególnie ważne, w tak pojętej, refleksyjnej praktyce wydają się trzy formy aktywności: rozumienie (nazywanie, opisywanie, kategoryzowanie) faktów i procesów edukacyjnych, ocenianie i problematyzowanie (zadawanie pytań) obserwowanych działań i scenariuszy metodycznych, projektowanie własnych pomysłów metodycznych. W ramach tej perspektywy myślenia wiedza metodyczna ma status przykładu, a nie obowiązującej, uniwersalnej normy. Scenariusz metodyczny to tylko przykład ilustrujący jak można postępować i mówiący, że jest to jedna z wielu możliwości działania. Z tego przykładu można korzystać bardzo różnie – można próbować wzorować się na nim, można adaptować go do własnych potrzeb, można – inspirując się jego treścią opracować własną wersję działania, można wreszcie – w opozycji do przykładu tworzyć nowe scenariusze metodyczne. Przykład nie nakazuje jak ma być, lecz pomaga refleksyjnie odkrywać własną wiedzę o tym co i jak należy robić.”

 
 
Projekt „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” proponuje zmianę zawodowej roli nauczyciela - z nadrzędnej wobec ucznia, sprowadzonej do transmisji wiedzy i utrzymania dyscypliny, na partnerską i wspierającą w samodzielnym dążeniu do zdobywania wiedzy, samorozwoju. Cel ten ma być osiągnięty przez wprowadzenie nowego modelu kształcenia praktycznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – Lidera oraz Gminy Wrocław – Partnera, w imieniu której realizatorem jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze środków unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wyszukiwarka produktów projektów konkursowych, działająca w ramach portalu www.zasobyip2.ore.edu.pl, prowadzona jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucję Pośredniczącą II stopnia w Warszawie. Zasoby edukacyjnych stanowią rezultaty – produkty powstałe w wyniku realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zasady korzystania z tych zasobów przez Użytkowników Wyszukiwarki zasobów.