Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

W DSW opieka nad studentem po europejsku

wydrukuj artykuł

W październiku w Dolnośląskiej Szkole Wyższej wdrożono innowacyjny system opieki nad studentami - tutoring. Programem objęci są studenci I roku, czyli prawie 2000 osób. Obok działań pomocowych, proponowanych w większości takich projektów, uwzględniono także działania doradcze i prorozwojowe.


- Tutor to specjalny doradca studenta, wspierający go w nowym środowisku, wskazujący pomocne zasoby i osoby w trakcie studiowania. Tutor, oprócz wsparcia i informacji, pomaga studentowi rozwijać umiejętności uczenia się, dostarcza mu wskazówek dotyczących: samodzielnej organizacji nauki, przygotowywania prac pisemnych, opracowywania literatury do egzaminu, realizacji projektów itp. – wylicza dr Adrianna Nizińska, prorektor ds. kształcenia DSW. - Umiejętności te stają się szczególnie ważne w pierwszym roku wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego, gdyż nowy model kształcenia nastawionego na efekty kładzie nacisk na aktywność i samodzielność studentów – dodaje. Do głównych zadań tutora w DSW należy m.in. informowanie o procesie studiowania, procedurach i oczekiwaniach w uczelni, wspomaganie opanowania umiejętności uczenia się zgodnie z wymogami akademickimi oraz wskazywanie innych uczelnianych i zewnętrznych źródeł wsparcia i informacji. Realizacja tych zadań wzmacnia kompetencje społeczne tak studentów, jak i tutorów oraz buduje poczucie przynależności do wspólnoty akademickiej.

Projekt systemowego wsparcia studentów przygotowany jest na bazie międzynarodowych badań przeprowadzonych z udziałem polskich i europejskich naukowców. - Badania koncentrowały się na tym, jak studenci nietradycyjni w różnych krajach doświadczają studiowania i budują tożsamość akademicką. Definicja „nietradycyjnego studenta” przyjęta została z europejskiego projektu badawczego (TSER – dostęp dorosłych do kształcenia wyższego). Na jego podstawie określono grupę nowych, dojrzałych studentów podejmujących kształcenie bez uprzednich doświadczeń i kontaktu z kultura akademicką. Młodsi studenci „nietradycyjni”, to grupa badanych, wywodząca się ze środowisk, w których dotąd nie było tradycji kształcenia uniwersyteckiego, a edukacja kończyła się na wcześniejszym szczeblu. W polskim kontekście grupy tzw. „nowych studentów", które pojawiły się na uczelniach w wyniku umasowienia szkolnictwa wyższego, okazały się bardziej podatne na napięcia i trudności związane ze studiowaniem i łączeniem go z innymi rolami społecznymi i aktywnościami życiowymi. Istotne było też ograniczenie możliwości uzyskania pomocy w swoim środowisku – przedstawiciele pierwszych pokoleń w szkołach wyższych nie mogli uzyskać wsparcia, wiedzy o tym, czym jest studiowanie czy pomocy w nauce od najbliższych. Nie widząc możliwości poradzenia sobie samodzielnie z nakładającymi się trudnościami, nie znając struktury i funkcjonowania uczelnianych instytucji pomocowych, często rezygnowali ze studiów. Zidentyfikowane w badaniach trudności są podobne u studentów w całej Europie. Wiedzę o tych trudnościach DSW wykorzystała właśnie do stworzenia profesjonalnego systemu zarządzania zasobami pomocowymi i informacyjnymi uczelni, by wspierać studentów, którzy mogą tego potrzebować – tłumaczy dr Nizińska.

Pomoc tutorów to, oprócz wsparcia, także możliwość budowania własnej ścieżki rozwoju naukowego czy profesjonalnego na bazie bogatej oferty edukacyjnej Uczelni i potencjału doskonałej kadry. Dzięki działalności tutorów student ma okazję lepiej poznać samego siebie, własne talenty i uzdolnienia, mocne i słabe strony. - Spotkania z tutorami to szansa tworzenia więzi, sygnalizowania problemów związanych ze studiowaniem, jak i bieżącą sytuacją życiową studenta w celu znalezienia adekwatnych dla nich rozwiązań lub zapobiegania trudnym sytuacjom, to niepowtarzalna szansa budowania projakościowej kultury uczenia się – dodaje dr Nizińska.