Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Koła naukowe

 

Zarządzenie Rektora ws. powołania i funkcjonowania kół naukowych

>>zobacz<<

Spis treści

Koło Naukowe Studentów Psychologii ROZOS

Koło naukowe ROZOS powstało w 2015 roku i działa przy Instytucie Psychologii. Głównym celem koła naukowego jest inicjowanie działań, których celem jest rozwój osobisty i poszerzanie kompetencji społecznych i zawodowych u uczestników. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez:

  • organizowanie wydarzeń naukowych (warsztaty, treningi, szkolenia, seminaria i konferencje naukowe) oraz uczestniczenie w nich;
  • realizacja projektów badawczych;
  • projektowanie i realizowanie nowych, a także wspieranie już istniejących, form działalności o charakterze prospołecznym oraz projektów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych;
  • współpracę z organizacjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego.

 

Oferta Koła ROZOS adresowana jest do wszystkich studentów DSW zainteresowanych zagadnieniami rozwoju osobistego i poszukujących przestrzeni do wdrażania własnych pomysłów. Na spotkaniach w ramach Koła naukowego, studenci zapoznają się z zasadami projektowania scenariuszy pomocowych, programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych, tworzą i realizują projekty badawcze, organizują wydarzenia naukowe, nawiązują kontakty ze specjalistami z dziedziny psychologii oraz dziedzin pokrewnych.

Opiekun koła: mgr Wioletta Klimczak

Koło Naukowe Pedagogiki „Kreacja”

W Kole Naukowym Pedagogiki KREACJA swoje pasje i zainteresowania mogą rozwijać studenci oraz absolwenci DSW. Chcemy być Kołem interdyscyplinarnym, współpracującym z Kołami Naukowymi innych szkół wyższych, zainicjowaliśmy już kontakty z Kołem Psychologii i Sztuki „Ekspresja” działającym w Politechnice Wrocławskiej, oraz Kołem „Variograf” z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Formy działań i aktywności przewidywane do realizacji w najbliższym czasie - cykliczne spotkania warsztatowe, seminaryjne, wykładowe odbywające się raz w miesiącu.

Ponadto chcemy działać praktycznie, wykorzystując zdobyte podczas studiów umiejętności i wiedzę w Akademickim Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, planujemy utworzenie i koordynowanie działań Gabinetu Pomocy Rodzinie (możliwość odbycia praktyk studenckich, prowadzenia badań do prac licencjackich i magisterskich, prowadzenia warsztatów, zajęć, aktywnej pracy poradniczej – pomocy rodzinie itp.).

Jesteśmy otwarci i czekamy na nowe inspirujące propozycje dotyczące działalności Koła.

Chętnie podejmiemy współpracę z osobami, które zechcą zaangażować się w działalność Koła Naukowego „Kreacja” i realizować razem z nami ciekawe, służące rozwojowi i samorozwojowi projekty.

Koło Naukowe "Resocjalizacja"

Działa od roku przy Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Obecnie skupia 60 studentów zainteresowanych problematyką resocjalizacji w Polsce i na świecie. Koło skupia się na sferze praktycznej resocjalizacji, wynikiem, czego jest stworzenie ośrodka praktyk w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 przy ul. Kieleckiej we Wrocławiu. Członkowie Koła naukowego "Resocjalizacja" wydają również biuletyn, a także zajmują się organizowaniem obozów naukowych.

Opiekun: mgr Grzegorz Krumin

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych „ParadygmaT”

Koło naukowe skupia studentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką międzynarodową. Funkcjonowanie Koła polega na organizowaniu spotkań dyskusyjnych i konferencji, a także na wspieraniu studenckich inicjatyw naukowych oraz koordynowaniu indywidualnych projektów członków Koła. Ważną i traktowaną przez Dyrekcję Instytutu wręcz jako norma dydaktyczną sferą działalności Koła jest uczestnictwo studentów w życiu naukowym Instytutu. Członkowie Koła czynnie uczestniczą w konferencjach organizowanych przez Instytut. W ich trakcie organizowany jest tak zwany „Panel Studencki” , w trakcie którego członkowie Studenckiego Koła Naukowego „ParadygmaT” prezentują przed gronem naukowców – uczestników konferencji – własne wystąpienia, przygotowane pod kierownictwem pracowników Instytutu. Kolejna sfera działania to rozwijanie i propagowanie wszechstronnych związków między różnymi organizacjami społecznymi a grupami zróżnicowanymi pod względem kulturowym, etnicznym i narodowym. Koło organizuje wyjazdowe kursy, szkolenia i warsztaty, jak również inicjuje wymiany międzynarodowe. Obecnie członkami Koła jest ponad 40 studentów, którzy realizują swoje projekty w ramach tematycznych sekcji naukowo-badawczych.

Opiekun: dr Małgorzata Lizut

Koło Naukowe "Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA" 

Inicjatorami powstania Koła Naukowego są studenci sztuk nowoczesnych-Design Now! Studenci zapraszają do współpracy wszystkie zainteresowane osoby.  Zaproszenie do współpracy to zarówno propozycja włączenia się -  w wybranym zakresie prac  - do przedstawionej oferty  działań, jak i zachęta do wzbogacenia tej oferty.

Sekcja 1: Scena Tymczasowa;  Sekcja 2: Sztuka w codzienności

Kontakt: topos.art@wp.pl

Miejsce spotkań:

  • Strzegomska 55,  sala 4;
  • Strzegomska 55, Galeria55

Koncepcja pracy Koła naukowego:

Koncepcja pracy Koła zawiera opis realizowanych i planowanych działań naukowych, artystycznych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich. Działania  te wiążą się  z następującymi projektami:

1. Współpraca przy organizacji zajęć otwartych na kierunku sztuki nowoczesne- Design Now!

2.Współpraca -  realizacja tematycznej wystawy w Galerii 55.

3. Przygotowanie koncepcji koncertu w Galerii 55.

4. Spotkania-warsztaty artystyczne połączone z dyskusjami  na temat edukacji artystycznej, krytyki, estetyki, uwarunkowań sztuki współczesnej, problematyki interpretacji oraz współczesnych przeformułowań dotyczących  roli sztuki w codzienności.


Podczas tych spotkań  zajmiemy się m.in.:

a) pracami artystycznymi,

b) dyskusjami dotyczącymi zjawisk i nurtów sztuki współczesnej, języka sztuki, społecznego kontekstu sztuki, jej edukacyjnej roli oraz  organizowaniem takich dyskusji w Uczelni  a  także w szerszym środowisku,

c) poszerzaniem wiedzy  z dziedziny  humanistyki, opracowaniem form aktywnego udziału w wydarzeniach naukowych, artystycznych, edukacyjnych  a także  współorganizowaniem takich wydarzeń.

Rezultatem warsztatów oraz dyskusji będzie m.in. prezentacja prac w Galerii 55, a także kreowanie działań  z  wielodziedzinowego obszaru estetyki codzienności.


5. Przygotowanie projektu pleneru artystycznego połączonego z działaniami  edukacyjnymi.

6. Opracowanie projektu działania Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

7. Współpraca ze szkołami (warsztaty artystyczne, spotkania dyskusyjne,  performance).

8.Współpraca z grupą uczniów i wykładowców „(Anima)cje…” (działania artystyczne i edukacyjne,  dyskusje, warsztaty).

9. Współpraca z galeriami i instytucjami kultury (m.in. Galeria Design - BWA Wrocław, Galeria Versus,  Institute  of  Design  Kielce, Księgarnia Tajne Komplety, Galeria - Instytut Niezłych Sztuk).

10. W dalszych planach przewidziana jest organizacja konferencji naukowej,

opracowanie folderu.


Koło Naukowe
Warsztaty Interpretacji  SZTUKATERIA”  jest miejscem realizacji różnorodnych zainteresowań studentów. Praca  w Kole to poszerzanie wiedzy, zdobywanie  umiejętności, uczenie się przez działanie, zdobywanie praktycznego doświadczenia; to miejsce wielostronnego praktycznego samokształcenia.  Zadaniem Koła jest także, w ścisłym powiązaniu z powyższymi celami,  opracowanie oferty i realizacja działań środowiskowych, przygotowanie prac na rzecz Uczelni, a ponadto  włączenie do (choćby okazjonalnej) współpracy   innych studentów, pracowników, doktorantów  oraz uczniów.

Grupa studentów kierunku sztuki nowoczesne-Design Now!  zaprasza do współpracy studentów innych kierunków w DSW,  doktorantów i wszystkie zainteresowane osoby.
Opiekun naukowy Koła: 
Prof. DSW dr hab. Maria Reut