Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Koła zainteresowań

Koło artystyczne Instytutu Pedagogiki

Koło skupia studentów wszystkich kierunków studiów naszej Uczelni utalentowanych artystycznie. Celem Koła jest pogłębienie wiedzy artystycznej oraz uczestnictwo studentów w działaniach zespołowych. W ramach poszczególnych profili Koła studenci uczestniczą w wykładach, koncertach w Filharmonii, warsztatach twórczych. Koło stwarza okazję do nauki w odbiorze sztuki, doskonalenia warsztatu artystycznego, eksperymentowania w dziedzinie sztuki szeroko pojętej, a więc między innymi muzyki, plastyk, form teatralnych, wzbogacania percepcji estetycznej oraz integrowania się studentów różnych kierunków i specjalności występujących w DSW.

Szczegółowych informacji na temat kóła udziela sekretariat instytutu pedagogiki

Opiekun: mgr Halina Golusik

Koło Inicjatyw Twórczych

Koło skupia studentów DSW, którzy realizują się w różnych dziedzinach twórczości. Celem KIT-u jest wsparcie oraz promocja sztuki studenckiej. Członkowie zajmują się organizacją Festiwalu „KIT FEST 2005”, warsztatów filmowych i fotograficznych, wystaw, plenerów oraz projekcji filmowych. Organizowane są również spotkania i dyskusje ze znanymi twórcami.

Opiekun: mgr Anna Wojtasik-Tokarz

Szczegółowych informacji na temat kóła udziela sekretariat instytutu pedagogiki

Koło Fotografii DSW

Koło fotografii DSW istnieje od 2002 roku. Siedzibą koła jest pracownia fotograficzna działająca na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW. Program adresowany jest do wszystkich studentów DSW zainteresowanych technikami obrazowania – studentów zarówno zaawansowanych jak również mających dopiero zamiar zdobyć podstawy wiedzy o fotografii. Teoretyczne i praktyczne zajęcia mają wprowadzić w obszar obrazowania fotograficznego, Kształcą zdolność odczuwania i tworzenia piękna. Przekazują podstawową niezbędną wiedzę o narzędziu, jakim jest aparat fotograficzny. Wprowadzają w język znaków graficznych, symboli. Umożliwiają nabycie umiejętności wykorzystania zagadnień estetycznych między innymi kompozycji, głębi ostrości, ruchu, wydobycia iluzji przestrzeni poprzez światłocień, w celu kreowania obrazów. Świadome wykorzystanie technicznych środków ma na celu rozwinięcie indywidualnych form twórczej wypowiedzi.

Program składa się z następujących bloków tematycznych:

 • „Fotografia na wyciągnięcie ręki” – nowe narzędzia i formy realizacji,
 • „Prawda i rzeczywistość w fotografii” – współczesna fotografia prasowa,
 • „Dialog form – między jaskinią a rzeczą wyobrażoną” - kreacja i narracja,
 • „Twórcza eksploracja” – poszukiwanie własnych form wypowiedzi,
 • „e-nterpretacja”  - twórczy przekaz multimedialny,
 • „Galeria” – przygotowanie i ekspozycja obrazu.

Rozwinięciem bloków tematycznych są realizowane zagadnienia szczegółowe przystosowane do poziomu zaawansowania uczestników koła i obejmują: podstawy fotografii analogowej i cyfrowej, laboratorium analogowe i cyfrowe, kierunki rodzaje i trendy w fotografii, elementy kompozycji obrazu, światło w fotografii. Warsztaty ilustrowane są za pomocą prezentacji urządzeń, projekcji diapozytywów, filmów video, programów multimedialnych. W ramach zajęć udostępniane są: wykazy literatury, materiały eksploatacyjne producentów narzędzi multimedialnych, adresy stron internetowych związanych z omawianymi zagadnieniami. Ćwiczenia jak również indywidualne realizacje odbywają się w kompletnie wyposażonej ciemni fotograficznej, oraz na stanowisku wyposażonym w komputer i skaner.

Opiekun: mgr Krzysztof Nowak

Galeria zdjęć z ćwiczeń  zobacz

Teatr Studencki – „Fafarafa”

Na spotkaniach Koła przygotowywane są kolejne spektakle teatralne i realizowane są ćwiczenia nad elementarnymi zadaniami aktorskimi rozwijającymi warsztat aktorski, jak również ćwiczenia czysto techniczne nad głosem, ruchem scenicznym, dykcją. Inspiracją do pracy nad dłuższą formą sceniczną są z jednej strony literackie teksty, a z drugiej, własne pomysły. Teksty literackie niekoniecznie muszą być pisane z przeznaczeniem na scenę. Zmusza to do tworzenia własnych rozwiązań przestrzennych dla literatury, co pozwala rozumieć autonomię sztuki teatralnej wobec tekstu i daje możliwość obrony tekstu grą aktorską. Kreacja drogą własnych pomysłów jest niejako wspólną wycieczką w nieznane. Przy opracowywaniu koncepcji spektaklu studenci uczą się teatralnego widzenia poszczególnych obrazów, dialogów, znaczenia scenografii, rekwizytów, ale również uczą się kompromisów – uczy ich to „bycia w zespole”.

Opiekun: dr Piotr Para

Koło Realizacji Filmowej i Telewizyjnej

Koło realizacji telewizyjnej i filmowej działające przy Instytucje Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW umożliwia dodatkową aktywność studentów DSWE zainteresowanych pogłębianiem indywidualnej wiedzy z zakresu szeroko pojętej realizacji dostępnymi na całym świecie metodami telewizyjnymi oraz podstawowymi metodami stosowanymi jako standard w przypadku każdej produkcji filmowej. Koło Realizacji Telewizyjnej i Filmowej od początku stwarza możliwości obcowania nie tylko ze sprzętem telewizyjnym, ale także zrozumienia dramaturgii tworzywa telewizyjno- filmowego w oparciu o sprawdzone metody nauczania przyjęte na całym świecie w najlepszych ośrodkach nauczających tej właśnie materii. Specyfiką naszego Koła jest także wyczucie krytyki filmowej- stąd projekcje i analiza filmowa. To także konstruowanie zadań grupowych i ich właściwy podział. Film i telewizja są sztukami zespołowymi, gdzie praca grupowa i odpowiednie zgranie są tym, co często najtrudniejsze. Wartym wymienienia jest fakt kompleksowego podejścia do produkcji telewizyjnej od okresu pre- produkcyjnego do okresu post- produkcyjnego, wliczając po drodze wszystkie jego najważniejsze elementy.

Oprócz typowej pracy warsztatowej raz w semestrze studenci odwiedzają ciekawe miejsce związane z pracą telewizyjną i filmową- są to np. studia telewizyjne wraz z profesjonalnym przewodnikiem, plenery realizacji telewizyjnych bądź filmowych. W przyszłości na zajęcia zapraszani będą również znani goście- aktorzy, producenci etc.

Termin spotkań: (ulega zmianie, jeśli grupa jest na zdjęciach) wtorek, godz. 16.00, sala TV, ul. Strzegomska 47.

Opiekun: Dariusz Lechański

Koło Aktywności Kulturalnej Studentów DSW

Spotykamy się, by wyzwalać nasz niewątpliwy, a różnorodny potencjał twórczy. Prowadzimy więc:

 • Literacki klub dyskusyjny – czytamy teksty mądre i kontrowersyjne, kultowe i nieznane, omijane i bestsellerowe.
 • Wieczory twórcze w kawiarence artystycznej jak „Pod Picadorem”, gdzie oklaskujemy, oceniamy, szlifujemy.
 • Maratony filmowe i dyskusje do białego rana.
 • Konkursy literackie, kulinarne, fotograficzne, florystyczne, hafciarskie, filmowe itp.
 • Spotkania autorskie, które sami zorganizujemy.

Piszemy i publikujemy wywiady, recenzje, felietony. Bierzemy udział we wrocławskich wydarzeniach kulturalnych głośnych oraz kameralnych. I sami te wydarzenia też tworzymy...

Zapraszamy wszystkich tworzących oraz życzliwą publiczność, słuchaczy i wykładowców, absolwentów i osoby towarzyszące –WSZYSTKICH OBDARZONYCH POTENCJAŁEM TWÓRCZYM –realizowanym lub jeszcze drzemiącym,

Wszystkich fotografów, poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, ogrodników, malarzy, kucharzy, hafciarzy...

opiekun: dr Agnieszka Janiak

LINK – Laboratorium Inicjatyw Naukowo-Kulturowych

Koło Katedry Kulturoznawstwa  

opiekun: mgr Ewa Jupowiecka

Dialogi krytyczne. Koło spotkań filozoficznych

Działalność koła ma na celu stworzenie filozoficznego forum dyskusyjnego, dzięki któremu studenci Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa zyskują okazję do spotkań z  uniwersalnymi problemami współczesnej myśli filozoficznej. Spotkania te stanowić mają pretekst do kształtowania własnej sprawności intelektualnej, w tym przede wszystkim do doskonalenia zmysłu krytycznego, umiejętności krytycznego dyskursu i odpowiedzialności za podejmowane decyzje intelektualne. Pola tematyczne, na jakich koncentruje się działalność koła, wyznaczone mają być przez indywidualne zainteresowania studentów. Ważnym jednak wskazaniem jest to, by podejmowane były tu tematy najbardziej aktualne i istotne dla współczesnego człowieka. Duże znaczenie ma również to, by w pracy nad wybranymi problemami można było wykorzystać interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką reprezentują studenci uczestniczący w spotkaniach koła. Każdy z nas nosi w sobie pytania filozoficzne. Każdy ma w sobie potencjał krytycznego myślenia. Spotkania w ramach naszego koła stwarzają kolejną możliwość wartościowego wykorzystania i „wydobycia” tych potencjalności.

Opiekunem koła jest prof. dr hab. Beata Sierocka

Koło Dziennikarstwa Sportowego

To najmłodsze „dziecko” ponadobowiązkowych kontaktów studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Powstało latem 2009 roku, ale już zdołało zasłynąć z rzadko spotykanej ostrości dyskusji.

Robocza nazwa Koła – „Okolice Sportu” –  dokładnie określa merytoryczną stronę działania. Podczas dotychczasowych spotkań dyskutowano problemy wykraczające poza obszar zainteresowań mediów sportowych i nie związane z wynikiem, sukcesem, porażką. Hasło grupy przyszłych dziennikarzy sportowych brzmi bowiem: sport to nie tylko wynik.

Współczesny sport ewoluuje, komplikuje się, komplikuje swoje związki z innymi dziedzinami życia – polityką, kulturą, gospodarką. W pogoni za relacją i sensacją media nie próbują analizować tych związków, nie dostrzegają kontekstów sportu, zmian jego ideologicznych podstaw.

Treścią spotkań Koła Zainteresowań Dziennikarstwa Sportowego jest emisja niepublikowanych dotąd filmów dokumentalnych tyczących szeroko rozumianych kontekstów i dylematów sportu jako zjawiska społecznego. Po emisji studenci dyskutują nie nad filmem, lecz nad problemem, który tenże wskazał.

Opiekun: dr Andrzej Ostrowski.

Koło Dziennikarstwa Muzycznego

Koło zrzesza studentów (nie tylko DSW) oraz młodzież licealną zainteresowaną szeroko rozumianą problematyką dziennikarstwa muzycznego. Obszar działania koła obejmuje m.in. prelekcje, dyskusje, analizę rynku muzycznego, lektorat prasy branżowej, projekcje filmów muzycznych, biograficznych, dokumentalnych i koncertów. Na spotkaniach koła studenci mają możliwość wspólnego słuchania muzyki (recenzowania wybranych fragmentów), przygotowania prezentacji oraz poszerzenia wiedzy z zakresu: rynku prasy muzycznej, podstaw produkcji i organizacji koncertów, zagadnień psychologii i socjologii muzyki, gatunków muzycznych, technologii nagrań dźwiękowych, instrumentów muzycznych. Spotkania Koła Zainteresowań Dziennikarstwa Muzycznego odbywają się w pracowni dziennikarstwa muzycznego - wyposażonej w nowoczesny sprzęt audio-wideo.

Opiekun: mgr Szymon Nożyński

Koło Public Relations

działalność studenckiego koła PR ma na celu rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej, wykraczającej poza program dydaktyczny specjalności. Ze względu na charakter branży, nabierającej coraz większego znaczenia w relacjach społecznych, należący do Koła studenci mają możliwość kształtowania swojego wizerunku w kontekście przyszłego zatrudnienia, zgodnego z wybranym kierunkiem studiów. Oznacza to nabycie dodatkowych umiejętności autoprezentacyjnych i organizacyjnych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

 Zgodnie z zaproponowaną przez studentów problematyką, zajęcia poświęcane są nie tylko tradycyjnym zagadnieniom takim, jak PR korporacyjny lub media relations oraz tożsamość organizacyjna. Ze względu na zwiększone zainteresowanie komunikacją polityczną program dydaktyczny Koła został poszerzony o zagadnienia umożliwiające studentom zaangażowanie się w przyszłości w działalność społeczno-polityczną, np. samorządową. Tematyka ta wpisuje się w program edukacji obywatelskiej.

 Ze względu na potrzebę rozwijania umiejętności praktycznych, studenci uczestniczą w realizacji konkretnych zadań, m.in. obejmujących promowanie DSW, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa oraz reprezentowanej specjalności. Najzdolniejsi mają szanse na odbycie, wymagających szerszych umiejętności, atrakcyjnych praktyk w agencjach PR  oraz  firmach badających opinię publiczną, a także współpracę z redakcjami internetowych portali branżowych. Czynione są także starania, by ich praca w Kole mogła zaowocować pełnowartościową publikacją naukową.

Opiekun: red. Wiesław Gałązka

Studenckie Koło Geoinformatyków

Koło zainteresowań, w ramach którego studenci WNT realizują swoje pasje w zakresie wykraczającym poza program studiów. Główne formy działań to spotkania seminaryjne i wyjazdowe, obozy naukowo-techniczne.

Opiekun: prof. zw. dr hab. inż. Edward Osada