Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Stypendium rektora

Decyzje w sprawie przyznania stypendium

Kryteria udzielania

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), jeżeli na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnili kryteria określone w Regulaminie.

Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Student może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeśli spełnia jedno lub więcej kryteriów, o których mowa powyżej.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą się również ubiegać studenci, którzy w poprzednim roku akademickim przebywali na urlopie dziekańskim. W takim przypadku średnia ocen jest liczona z ostatnich dwóch zaliczonych przez niego semestrów

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich), którzy realizowali studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na uczelni innej niż DSW, a chcą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, do podania o przyznanie stypendium powinni dołączyć zaświadczenie z uczelni, w której kończyli studia pierwszego stopnia, zawierające wysokość średniej ocen za ostatni rok studiów oraz informację o skali ocen stosowanej w tej uczelni. 

Za osiągnięcia naukowe uważa się:

*) publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym; *) publikacje naukowe w formie monografii; *) publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii; *) udział w projektach badawczych; *) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; *) wystąpienia na konferencjach naukowych; *) nagrody i wyróżnienia w konkursach o charakterze naukowym o zasięgu co najmniej krajowym; *) inne sukcesy naukowe.

Za osiągnięcia artystyczne uważa się:

*) nagrody i wyróżnienia w konkursach o charakterze artystycznym o zasięgu co najmniej krajowym; *) wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne; *) udział w projektach artystycznych; *) inne sukcesy artystyczne.

Za osiągnięcia sportowe uważa się zajęcie co najmniej piątego miejsca w:

*) igrzyskach olimpijskich; *) mistrzostwach świata; *) mistrzostwach Europy lub innego kontynentu; *) mistrzostwach Polski lub innego kraju; *) akademickich mistrzostwach świata; *) akademickich mistrzostwach Europy lub innego kontynentu; *) akademickich mistrzostwach Polski lub innego kraju; *) uniwersjadzie; *) zawodach wymienionych powyżej organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do podania o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Ważne informacje i terminy

Studenci w roku akademickim 2019/2020 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOS web. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na rok akademicki.

Podania o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020 można składać od 10.10.2019 r. do 09.11.2019 r. w  Biurze Obsługi Studenta i Słuchacza w budynku przy ul. Strzegomskiej 55, pok. 29, stanowisko nr 5 i 6.

W razie pytań dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik i Joanną Puchałą telefonicznie pod numerami telefonów +48 71 356 15 20 oraz +48 71 356 15 21 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl.

Decyzje Uczelnianej Komisji Stypendialnej zostaną podane do wiadomości studentów 15 listopada 2019 r. na stronie internetowej Uczelni. 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Studentów nie służy odwołanie - należy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Studentów.


Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium.

DECYZJE KOMISJI STYPENDIALNEJ W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA (posiedzenie z 19.11.2019 r.)

>>>>>>LISTA DO POBRANIA TUTAJ.

fileadmin/user_upload/wns/Wzory_podań/KOMISJA_lista_naukowe.pdf