Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Stypendium socjalne

Decyzje w sprawie przyznania stypendium

 

Studenci w roku akademickim 2019/2020 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.

W roku akademickim 2019/2020 miesięczny dochód na osobę uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 1000 zł. Stypendia socjalne są przyznawane na rok akademicki.

Ważne informacje i terminy:

Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy materialnej, znajduje się w Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW w rozdziale dotyczącym stypendium socjalnego. 

Podania  o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 można składać do 09.11.2019 r. w  Biurze Obsługi Studenta i Słuchacza w budynku przy ul. Strzegomskiej 55, pok. 29, stanowisko nr 5 i 6.

W razie pytań dotyczących stypendium socjalnego proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik i Joanną Puchałą telefonicznie pod numerami telefonów +48 71 356 15 20 oraz +48 71 356 15 21 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl.

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej zostaną podane do wiadomości studentów 15 listopada 2019 r. na stronie internetowej Uczelni. 

Wydziałowa Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z podjęciem decyzji o przyznaniu stypendium, jeśli podanie i opisana w nim sytuacja materialna studenta/doktoranta wzbudzi wątpliwości Komisji. W takim przypadku Komisja może poprosić o opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu. 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i składać w Dziekanacie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium.

DECYZJE KOMISJI STYPENDIALNEJ DS. STUDENTÓW W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO (POSIEDZIENIE Z 19 LISTOPADA 2019 R.) >>>>>>LISTA  POBIERZ PLIK TUTAJ

fileadmin/user_upload/wns/Wzory_podań/Kopia_pliku_lista_socjalne-1.pdf

 

Pliki do pobrania:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER