Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Stypendium socjalne

Studenci w roku akademickim 2018/2019 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczny dochód na osobę uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 800 zł. Stypendia socjalne są przyznawane na rok akademicki.

Ważne informacje i terminy:

Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy materialnej, znajduje się w Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW w rozdziale dotyczącym stypendium socjalnego.

 

Podania  o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 można składać od 06.10.2018 r. do 31.10.2018 r. w  Biurze Obsługi Studenta i Słuchacza w budynku przy ul. Strzegomskiej 55, pok. 29, stanowisko nr 5 i 6.

W razie pytań dotyczących stypendium socjalnego proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik i Joanną Puchałą telefonicznie pod numerami telefonów +48 71 356 15 20 oraz +48 71 356 15 21 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl.

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej zostaną podane do wiadomości studentów 15 listopada 2018 r. na stronie internetowej Uczelni.

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z podjęciem decyzji o przyznaniu stypendium, jeśli podanie i opisana w nim sytuacja materialna studenta/doktoranta wzbudzi wątpliwości Komisji. W takim przypadku Komisja może poprosić o opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i składać w Dziekanacie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER