Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

Decyzje w sprawie przyznania stypendium

Studenci w roku akademickim 2019/2020 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb. 

Przed wypełnieniem wniosku w systemie USOSweb musi być wprowadzone aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta. Studenci, którzy rozpoczynają studia w DSW lub studenci, których orzeczenie utraciło ważność, przed złożeniem wniosku muszą dostarczyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do Biura Obsługi Studenta i Słuchacza. 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki.

Podanie o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 należy składać do 09.11.2019 r. w Biurze Obsługi Studenta i Słuchacza w budynku przy ul. Strzegomskiej 55, pok. 29, stanowisko 5 i 6.

W razie pytań dotyczących stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik i Joanną Puchałą telefonicznie pod numerami telefonów +48 71 356 15 20 oraz +48 71 356 15 21 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl.

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów zostaną podane do wiadomości studentów 15 listopada 2019 r. na stronie internetowej Uczelni.

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin. 

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów i składać za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów. 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium.

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNJE DS. STUDENTÓW W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO 
(posiedzenie 19.11.2019).  >>>>>>>>LISTA DO POBRANIA 

fileadmin/user_upload/wns/Wzory_podań/DECYZJE_lista_socjalne_2.pdf

Pliki do pobrania:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER