Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Zapomoga

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów w sprawie przyznania zapomogi w roku akademickim 2016/17:

----------------------------------------------------------------

Zapomoga zostanie wypłacona dopiero po odebraniu przez studenta decyzji o jej przyznaniu. Decyzje można odbierać w pok. 302 w budynku przy ul. Strzegomskiej 55 osobiście od 17 do 25 listopada 2017r. Po tym terminie nieodebrane decyzje zostaną wysłane do studentów pocztą.

Kryteria udzielania

Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zdarzenie losowe mające być podstawą przyznania zapomogi musi spełniać łącznie następujące warunki:
*) musi być nieprzewidywalne,
*) musi być niezależne od woli człowieka,
*) musi być nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności.

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi w podaniu powinien szczegółowo opisać swoją sytuację materialną i zdarzenie losowe, będące podstawą ubiegania się o zapomogę. Do podania należy dołączyć dokumenty, które w możliwie dużym stopniu będą potwierdzały sytuację opisaną w podaniu.

Ważne informacje i terminy

Studenci w roku akademickim 2017/2018 wnioski o zapomogi składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.

Podanie  o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2017/2018 można składać od 6 października 2017 r. u Pani Małgorzaty Fit (Budynek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ul. Wagonowa 1, pok. 3) lub w Dziekanacie.

 

Zapomogi są przyznawane w trakcie roku akademickiego w miesiącach od października do czerwca - Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Studentów zbiera się w odstępach ok. miesięcznych i rozpatruje podania na bieżąco.

 

Sytuacja materialna studenta musi być udokumentowana w taki sam sposób, jak w przypadku stypendium socjalnego.

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów zostaną podane do wiadomości studentów na stronie internetowej Uczelni.

 

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów i składać za pośrednictwem Wydziałowej Komisji ds. Studentów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty zapomogi jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu zapomogi.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER