Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Zapomoga

Decyzje w sprawie przyznania stypendium

Zarządzenie Rektora z dnia 30 września 2019

Kryteria udzielania

Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe mające być podstawą przyznania zapomogi musi spełniać łącznie następujące warunki:


*) musi być nieprzewidywalne,
*) musi być niezależne od woli człowieka,
*) musi być nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności.

 

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi w podaniu powinien szczegółowo opisać swoją sytuację materialną i zdarzenie losowe, będące podstawą ubiegania się o zapomogę. Do podania należy dołączyć dokumenty, które w możliwie dużym stopniu będą potwierdzały sytuację opisaną w podaniu.

 

Ważne informacje i terminy

Studenci w roku akademickim 2018/2019 wnioski o zapomogi składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb. Podanie  o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 można składać od 06.10.2018 r. do 31.10.2018 r. w  Biurze Obsługi Studenta i Słuchacza w budynku przy ul. Strzegomskiej 55, pok. 29, stanowisko nr 5 i 6.

W razie pytań dotyczących zapomogi proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik i Joanną Puchałą telefonicznie pod numerami telefonów +48 71 356 15 20 oraz +48 71 356 15 21 lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl.

Zapomogi są przyznawane w trakcie roku akademickiego w miesiącach od października do czerwca - Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Studentów zbiera się w odstępach ok. miesięcznych i rozpatruje podania na bieżąco.

 

Sytuacja materialna studenta musi być udokumentowana w taki sam sposób, jak w przypadku stypendium socjalnego. Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów zostaną podane do wiadomości studentów na stronie internetowej Uczelni niezwłocznie po posiedzeniu Komisji Stypendialnej.

 

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów i składać za pośrednictwem Wydziałowej Komisji ds. Studentów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty zapomogi jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu zapomogi.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER