Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Pedagogika specjalna

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwoju człowieka, poznanie przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Pozwalają na nabycie umiejętności podejmowania adekwatnych oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W ramach programu Erasmus zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych mogą zrealizować semestr lub rok studiów na uczelniach zagranicznych.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Plan studiów na kierunku pedagogika specjalna obejmuje następujące przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego:

 • Propedeutyka filozofii
 • Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Psychologia wychowania
 • Podstawy socjologii
 • Socjologia wychowania
 • Kulturowe konteksty edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
 • Historyczne konteksty edukacji
 • Teoria wychowania
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się
 • Metody badań pedagogicznych
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
 • Język obcy

W toku procedury rekrutacyjnej kandydat wybiera specjalność kształcenia, a co za tym idzie, blok przedmiotów specjalnościowych. Na rok akademicki 2012/2013 Wydział Nauk Pedagogicznych prowadzi rekrutację na następujące specjalności o profilu praktycznym na kierunku pedagogika specjalna: