Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Praca socjalna - opis kierunku

Studia na kierunku praca socjalna są odpowiedzią na silnie manifestujące się problemy społeczne. Komplikujące się losy jednostek i ich rodzin w obszarze życia społecznego wskazują wyraźną potrzebę przygotowania wysokiej klasy specjalistów, posiadających kompetencje w zakresie niesienia pomocy i wsparcia tym, którzy nie radzą sobie z trudnościami pojawiającymi się w zastanej rzeczywistości.

Podstawą programu studiów jest ogólna wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii oraz wiedza specjalistyczna z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. W toku edukacji studenci uzyskują umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. W ramach zajęć poznają różne metody oraz techniki prowadzenia działań pomocowych, interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów. Uczą się dostrzegać przyczyny pojawiających się patologii społecznych i uzyskują wgląd w procesy prowadzące do marginalizacji społecznej jednostek. Studenci osiągają kompetencje w zakresie rozpoznawania problemów ludzi na różnych etapach ich życia, m.in. osób pochodzących z zaniedbanych środowisk, doświadczających przemocy, chorych, opuszczonych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych. Zdobywają kluczowe kompetencje pomocowe, które stanowią podstawę działań socjalnych prowadzących jednostki objęte opieką do podnoszenia jakości własnego życia oraz budowania więzi w środowisku lokalnym i w życiu społecznym.

Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W ramach programu Erasmus zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych mogą zrealizować semestr lub rok studiów na uczelniach zagranicznych.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku praca socjalna otrzymują tytuł zawodowy licencjata i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Plan studiów na kierunku praca socjalna obejmuje następujące przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego:

 • Propedeutyka filozofii
 • Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Psychologia kliniczna
 • Podstawy socjologii
 • Socjologia wychowania
 • Kulturowe konteksty edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Prawne podstawy pracy socjalnej
 • Prawo i polityka społeczna UE
 • Podstawy polityki społecznej
 • Propedeutyka pracy socjalnej
 • Psychopatologia rozwoju
 • Teoretyczne podstawy pomagania
 • Diagnoza socjalna i wywiad środowiskowy
 • Pedagogika społeczna
 • Etyka pracy socjalnej
 • Poradnictwo w obszarze różnic kulturowych
 • Metody badań społecznych
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
 • Język obcy

Po pierwszym roku nauki studenci mają możliwość wybrania specjalności: