Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla studenta

Menu działu

Międzynarodowy program kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW

Edukacja w kontekście problemów współczesnej kultury

 

Opis programu

Ten wyjątkowy międzynarodowy program studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w przystępny i przyjazny sposób wprowadza studentów w zagadnienia współczesnych teorii edukacyjnych i problemów istotnych dla przyszłości praktyki pedagogicznej. Program zawiera intensywny element praktyczny, który umożliwia studentom doświadczenie zagadnień omawianych na zajęciach na konkretnych przykładach z życia; studenci odwiedzą miejsca związane z uczeniem się europejskiego dziedzictwa kulturowego, pracą z młodzieżą, kształceniem przez całe życie, i uczeniem się o różnorodności, edukacją obywatelską, pedagogiką specjalną i będą dyskutować o współczesnych wyzwaniach etycznych powiązanych z praktyką pedagogiczną w globalnym kontekście zmian.

Uczenie się w mieście

Zagraniczni studenci korzystają z magicznej historycznej przestrzeni Wrocławia, czwartego pod względem wielkości miasta w Polsce (640,000 mieszkańców). To centrum intelektualne, w którym co szósty mieszkaniec jest studentem, jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Europie. Organizator ważnych europejskich wydarzeń, takich jak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2012 i Europejska Stolica Kultury 2016, Wrocław oferuje żywy i inspirujący edukacyjny kontekst, gdzie zagraniczni studenci mogą poczuć tętno zmieniającej się europejskiej metropolii.

 

 

Nazwa Przedmiotu

Prowadzący

Liczba godzin

Liczba ECTS

1.

Seminarium terenowe

 

Hana Cervinkova, Marcin Gołębniak, Agnieszka Zembrzuska

36

5

2.

Uczenie się w biegu życia

 

 

Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska

 

16

3

3.

Pedagogika różnorodności w praktyce

 

Rozalia Ligus, Barbara Muszyńska

 

24

4

4.

Pedagogika emancypacyjna a społeczeństwo obywatelskie

 

Katarzyna Gawlicz, Marcin Starnawski

 

16

3

5.

Pedagogika w kontekście filozoficznym i krytycznym

Michał Kruszelnicki, Wojciech Kruszelnicki

 

16

3

6.

Współczesne wyzwania etyki

Jerzy Kochanowicz, Lotar Rasiński, Tomasz Zarębski

 

24

4

7.

Edukacja specjalna w polskich doświadczeniach

 

Małgorzata Sekułowicz, Agnieszka Sekułowicz

 

16

3

8.

Społeczne i psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą

 

 

 

Małgorzata Gamian-Wilk, Dorota Dyjakon

 

16

3

9.

Język obcy (Polski)

Agnieszka Zembrzuska

16

2

 

 

 

180

30

 

1.
Seminarium Terenowe (30 godzin, 5 ECTS)

Hana Cervinkova, Marcin Gołębniak, Agnieszka Zembrzuska

Kurs łączy studia stacjonarne z krytycznym uczeniem się poprzez doświadczenie w oparciu o historyczne i kulturowe dziedzictwo. Wykorzystujemy przestrzeń miejską Wrocławia, jak również region Dolnego Śląska jako laboratorium, w którym śledzimy ślady przeszłości i jej wpływu na współczesną dynamikę tego unikatowego obszaru Europy Środkowej. Większość czasu studenci spędzają na zwiedzaniu i poznawaniu lokalnych miejsc, które ucieleśniają wielowątkowe europejskie historie, pamięci i tożsamości. W programie znajdują się m.in. Zamek Książ, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Kościoły Pokoju (wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO), Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, stary Cmentarz żydowski, oraz Hala Stulecia – arcydzieło architektury modernistycznej (również wpisane na listę UNESCO).

 

2.

Uczenie się w biegu życia (16 godzin, 3 ECTS)

Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska

W ramach tego modułu studenci poznają 'stare' i ' nowe' idee dotyczące uczenia się, tego w jaki sposób ono przebiega, gdzie jest ulokowane we współczesnych społeczeństwach oraz jak nieuchronnie splata się z naszym codziennym życiem. Moduł umożliwia studentom zapoznanie się z miejscami, zasobami, praktykami i barierami związanymi z uczeniem się , tak, jak są one rozumiane we współczesnych teoriach uczenia się dorosłych. W efekcie student zyskuje umiejętność kontroli własnego uczenia się oraz udoskonala swoją zdolność do stawania się krytycznym, autonomicznym uczącym się.

 

3.

Pedagogika różnorodności w praktyce (24 godzin, 4 ECTS)

Rozalia Ligus,  Barbara Muszyńska

Celem kursu jest analiza praktycznych podejść do społeczno-kulturowych interpretacji i rozumienia zróżnicowania w świecie społecznym. Kurs doskonali rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i pomaga w opanowaniu umiejętności wzmacniających uczenie się w środowisku dwu i wielojęzycznym. W dyskusjach rozważać będziemy różnorodne mechanizmy wykluczania/ włączania obecne w procesach edukacyjnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę i znaczenie płci rodzajowej (gender) i stereotypów etnicznych.

4.

Pedagogika emancypacyjna a społeczeństwo obywatelskie (16 godzin, 3 ECTS)

Katarzyna Gawlicz, Marcin Starnawski

Celem przedmiotu jest połączenie tematów oraz perspektyw krytycznych i emancypacyjnych wątków we współczesnej pedagogice z zagadnieniami dotyczącymi zbiorowych działań na rzecz zmiany społecznej. Zajęcia dają studentom możliwość zapoznania się z literaturą przedmiotu, jak i podjęcia dyskusji oraz refleksji w odniesieniu do pedagogicznych koncepcji społecznie wrażliwych i zaangażowanych badań oraz edukacyjnych wymiarów działań w sferze społeczeństwa obywatelskiego. Studenci będą mieli okazję omówienia problemów takich, jak płeć kulturowa, globalizacja i nierówności społeczne, rasizm, etniczność i wielokulturowość z perspektywy teorii i metod pedagogiki zorientowanych na rozwijanie procesów krytycznego uczenia się i angażowania osób uczących się w autonomiczne działania na rzecz zmiany. W ramach kursu studenci zyskają wiedzę o niektórych współczesnych inicjatywach i kampaniach obywatelskich w Polsce, a także będą mieli możliwość przedyskutowania i porównania różnych perspektyw narodowych, kulturowych i krajowych wnoszonych przez nich samych w toku zajęć.

5.

Pedagogika w kontekście filozoficznym i krytycznym (16 godzin, 3 ECTS)

Michał Kruszelnicki, Wojciech Kruszelnicki

Kurs, w którym studenci poznają filozoficzne podstawy edukacji rozumianej jako budowanie krytycznej refleksyjności oraz postaw obywatelskich. Szczególną uwagę poświęca tekstom filozoficznym akcentującym wagę emancypacyjnych funkcji edukacji wraz z koniecznością myślenia o kształceniu w kategoriach przygotowania do krytycznego namysłu nad samym sobą jako suwerennym podmiotem oraz nad definitywnością zastanych prawd i konwencji społecznych w dążeniu do większej sprawiedliwości, demokracji i wolności.

 

6.

Współczesne wyzwania etyki (24 godziny, 4 ECTS)

Jerzy Kochanowicz, Lotar Rasiński, Tomasz Zarębski

Tematem kursu są kontrowersje związane z podstawowymi etycznymi problemami życia codziennego. W jego ramach zostaną zaprezentowane najważniejsze współczesne podejścia teoretyczne do kwestii moralnych i społecznych oraz ich praktyczne konsekwencje. Celem kursu jest rozwinięcie krytycznej dyskusji na temat problemów społecznych, etycznych i bioetycznych, co pozwoli zaprezentować różne punkty widzenia na te kwestie. Przykładowe tematy zajęć: krytyczna postawa w życiu społecznym, problemy definiowania życia i śmierci (eutanazja, aborcja), granice wolności jednostki, wzorce życia w ponowoczesności, wielokulturowość jako problem filozoficzny.

7.

Edukacja specjalna w polskich doświadczeniach (16 godzin)

Małgorzata Sekułowicz, Agnieszka Sekułowicz

Celem zajęć jest przybliżenie problemu specyfiki nieprawidłowości w rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uwzględnieniem typu i głębokości niepełnosprawności w kontekście nowych paradygmatów pedagogiki specjalnej. Zajęcia będą miały charakter seminarium, warsztatów i zajęć terenowych w różnych placówkach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Wśród nich placówki dla dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń, w niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym. W ramach zajęć odbywać się będą spotkania z dorosłymi osobami z warsztatów terapii zajęciowej i całodobowych placówek opiekuńczo rehabilitacyjnych Ponadto celem zajęć będzie wymiana poglądów (panele dyskusyjne) na temat  wprowadzania idei integracji i inkluzji wobec osób z niepełnosprawnością analiza pomocy w odniesieniu do indywidualnych przypadków nieprawidłowości rozwojowych oraz pracy z osobą i jej rodziną.

 

 

8.

Społeczne i psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą (16 godzin, 3 ECTS)

Małgorzata Gamian-Wilk, Dorota Dyjakon

Studenci zdobędą szereg kompetencji do pracy z młodzieżą w różnych środowiskach edukacyjnych. Na podstawie analizy konkretnych przypadków (np. mobbingu w szkole, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zaburzeń zachowania itp.) studenci zdobędą umiejętności diagnozowania problemów edukacyjnych.. Studenci nauczą się sposobów wspierania zarówno młodzieży jak i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych przy zastosowaniu wiedzy psychologicznej (np. stosując techniki zarządzania konfliktami grupowymi, tutoringu, coachingu, czy strategii motywowania). Zdobędą kompetencje w zakresie przygotowywania i przeprowadzania szkoleń psychoedukacyjnych na temat prewencji takim zagrożeniom jak dyskryminacja oraz kształtowania umiejętności twórczych czy kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej.

9.

Język obcy - Polski (16 godzin, 2 ECTS)

Agnieszka Zembrzuska

Kurs "przetrwania" dla początkujących jest skoncentrowany na praktycznym aspekcie korzystania z języka, a więc na tym, by studenci obcokrajowcy zaczęli sobie szybko radzić w codziennych sytuacjach (tu głównie: sposoby przedstawiania się, formuły grzecznościowe powitań i pożegnań, słownictwo związane z jedzeniem, liczebniki główne i liczenie). Poświęcony jest w znacznej mierze ćwiczeniom praktycznym, odwzorowującym sytuacje życiowe, jak np.: korzystanie z usług w instytucjach użyteczności publicznej, sytuacje wyjątkowe i nagłe wypadki, zdrowie i kontakt z lekarzem, zakupy, podróżowanie, pytanie o drogę. Kurs wprowadza podstawowe słownictwo i naukę wymowy. Jednocześnie stwarza okazję do poznawania polskiej kultury.

Kontakt:   

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją Wydziału Nauk Pedagogicznych
tel./fax.: 71 356 15 72
e-mail: iisce@dsw.edu.pl